Tutkimus: Omega-3-rasvahappovalmiste parantaa kognitiivista suorituskykyä, kun arviointiperusteena käytetään työmuistia

OFF

Omega-3-rasvahappovalmiste Pikasol parantaa kognitiivista suorituskykyä, kun arviointiperusteena käytetään työmuistia. Tutkimuksessa todetaan, että 3 g omega-3-rasvahappoa (Pikasol*) 5 viikon aikana parantaa kognitiivista toimintakykyä sen lisäksi, että se vähentää plasman triglyseridipitoisuutta ja verenpainetta terveillä tutkittavilla, jotka olivat iältään keski-ikäisistä ikääntyneisiin.

Effect of supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids on cognitive performance and cardiometabolic risk markers in healthy 51 to 72 years old subjects: a randomized controlled cross-over study. Nilsson, A., Radeborg, K., Salo, I. & Björck, I. 2012. Nutrition Journal, 11:99.

Taustatietoja
Plasman suuri omega-3-rasvahappopitoisuus on yhdistetty ikään liittyvien kognitiivisten kykyjen hitaampaan heikkenemiseen sen lisäksi, että sen on katsottu vähentävän kardiometabolisia riskitekijöitä. Kardiometaboliset häiriöt, kuten metabolinen oireyhtymä, heikentynyt glukoosinsieto ja diabetes liittyvät kognitiivisten kykyjen, kuten muistin ja toiminnanohjauksen, tietojen käsittelynopeuden, tarkkaavaisuuden ja yleisen älyllisen toiminnan suurempaan heikkenemiseen.

Omega-3-rasvahappojen vaikutuksesta terveiden tutkittavien kognitiivisiin toimintoihin on tehty vain hyvin vähän kontrolloituja interventiotutkimuksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen viiden viikon käytön vaikutusta terveiden tutkittavien kognitiivisiin kykyihin ja selvittää kognitiivisten testitulosten ja kardiometabolisten riskitekijöiden välistä mahdollista yhteyttä.

Kognitiinen suorituskyky määriteltiin testeillä, joilla mitataan työmuistia ja valikoivaa tarkkaavaisuutta.

Työmuisti voidaan määritellä järjestelmäksi, joka vastaa samanaikaisesti lyhytaikaisesta muistamisesta sekä tietojen käsittelystä ja osallistuu moniin päivittäisiin toimintoihin, kuten matemaattiseen ongelmanratkaisuun.

Lumekontrolloidussa vaihtovuoroisessa tutkimuksessa 40 tervettä keski-ikäistä ja ikääntynyttä tutkittavaa sai 3 grammaa omega-3-rasvahappoa tai lumelääkettä päivittäin 5 viikon ajan, minkä jälkeen he olivat 5 viikkoa ilman tätä lääkitystä.

Tulokset
Tulokset osoittivat, että kolmen gramman kalaöljyperäisen omega-3-rasvahapon ottaminen päivittäin viiden viikon ajan edisti terveiden tutkittavien työmuistin suorituskykyä verrattuna lumevalmistetta ottaneisiin tutkittaviin (p< 0.05). Lisäksi valikoivan tarkkaavaisuuden testissä oli huomattavissa myönteinen suuntaus omega-3-rasvahapon käyttöjakson jälkeen. Omega-3-rasvahappolisä vähensi myös plasman triglyseridipitoisuutta (p< 0.05) ja systolista verenpainetta (p< 0.05). Systolinen verenpaine, paastoglukoosi ja TNF-α olivat käänteisessä suhteessa kognitiivisten testien tuloksiin.

Johtopäätös
Omega-3-rasvahappovalmisteen käyttö edisti terveiden keski-ikäisten ja ikääntyneiden tutkittavien kognitiivista suorituskykyä viiden viikon käytön jälkeen verrattuna lumeryhmään. Lisäksi omega-3-ravintolisä vähensi plasman triglyseridipitoisuutta ja laski verenpainetta. Kognitiivisten testien tulosten ja kardiometabolisten riskitekijöiden välinen suhde tuo esiin päivittäisen ruokavalion ennaltaehkäisevän vaikutuksen kardiometabolisista häiriöistä johtuvan kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemisen estämisessä. Ruokavalioon perustuvaan ennalta ehkäisevään strategiaan olisi suositeltavaa kuulua riittävä määrä omega-3-rasvahappoja muiden sellaisten ruokaryhmien ohella, joiden metabolisen vaikutuksen arvellaan olevan hyödyllinen.

* Pikasol on Axelluksen valmistama ja markkinoima tuotemerkki.

This post was written by , posted on February 4, 2013 Monday at 12:49 pm